• انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .